WARUNKI I ZASADY 
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM DESKIDOPRASOWANIA.PL
-REGULAMIN- 

Sklep internetowy DESKIDOPRASOWANIA.PL działający pod adresem http://www.deskidoprasowania.pl (dalej: „Sklep Internetowy deski doprasowania.pl”) jest platformą prowadzoną przez:  
Domo IT Kamilian Kamiński ul. Joachima Lelewela 23 05-480 Karczew

Nip: PL 5321033589     Regon: 363212040
Tel.: 504197507
 
E-mail: info@deskidoprasowania.pl

Produkty sklepu 

 1.       Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

 2.       Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3.         Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 4.       Wszystkie produkty Sklepu sprowadzone są zgodnie z zamówieniem klienta, okres oczekiwania na produkt jest każdorazowo umieszczony na stronie produktu.

Warunki złożenia  zamówienia 

 1.       Klientem Sklepu Internetowego deskidoprasowania.pl  może być wyłącznie fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

 2.       Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.deskidoprasownaia.pl  Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na www. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

 3.       W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a)    zamawiane produkty;
  (b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c)    sposób dostawy;
  (d)    sposób płatności.

 4.       Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „PRZEJDŹ DO KASY” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ - ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

 5.       Po złożeniu zamówienia, Sklep  przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z proformą i regulaminem sklepu . Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty.

 6.    Przedmiot zamówienia może być dostarczony do klienta  lub odebrany przez  Klienta w zależności od jego wyboru:
  (a)    na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  (b)    odbiór osobisty w punkcie Karczew ul. Joachima Lelewela 23 05-480 Karczew

 7.    Ceny przesyłek kurierskich. Informacja o koszcie przesyłki znajduje się w koszyku zmówienia, po dodaniu produktów.

 8.    Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu i podawany jest każdorazowo dla każdego produktu.

 9.       W przypadku braku  zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu i nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 10.       W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  (a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep  będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  (b)    anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
  (c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 11.       W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 7 (siedem) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia i formy płatności. 

      1.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania zamówienia, zgodnie z wybraną przez klienta formą .

      4. Wszelkich wpłat bankowych należy dokonywać na podany numer konta bankowego Sklepu.

         Bank BZWBK nr konta : 34 1090 1753 0000 0001 3180 0268

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument sprzedaży dostarczany jest wraz z przesyłką, lub wysłany zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany jako adres wysyłki towaru, lub inny, wskazany przez Klienta na potrzeby korespondencji.

 

Ceny produktów 

 1.       Sklep zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego deskidoprasowania.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

 2.       Ceny na stronie Sklepu Internetowego deskidoprasowania.pl  zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  (c)    nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych w przypadku wysyłki towaru poza granicę Polski.

 3.       Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego italianhome.pl  w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja o cenie przesyłki podana będzie w koszyku, uzależniona ona jest od ilości towaru oraz wybranej opcji dostawy czy odbioru osobistego.

5.   Za odbiór osobisty nie są pobierane żadne opłaty.

 1.       Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu.

 2.       Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Modyfikacja zamówienia 

 1.       Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep.

 2.       Zmian można dokonywać poprzez mail Sklepu info@deskidoprasowania.pl lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego deskidoprasowania.pl

 

Reklamacje

 

 1.       Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.

2. Klient ma prawo do rękojmi w ciągu 2 ( dwóch ) lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia.

 1.       Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 2.       Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie reklamacji na piśmie.

 3.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep  może naprawić , wymienić , obniżyć cenę bądź zwrócić równowartość zakupionego towaru lub wymienić Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wybór opcji zależny jest od decyzji klienta.


Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 

 1.       Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  (a)    kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
  (b)    przesyłając informację drogą elektroniczną.

 2.       Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym iltalianhome.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu ) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym deskidoprasowania.pl produkt, za wyjątkiem produktów wykonanych na specjalnie zamówienie, zgodnie z zamówieniem klienta.

 3.       Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście ) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu towaru.  Jednakże, w wypadku towaru składanego na indywidualne zamówienie, w/w. uprawnienie nie przysługuje.

 4.       Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  (a)     w ciągu 14 (czternastu ) dni od odbioru zamówienia,
  (b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: 05-480 Karczew ul. Joachima Lelewela 23

5.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, ponosi on koszty odesłania towaru.

 1.       Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 2.       Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 3.       Sklep  dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu towaru zgodnie z ust.2 

Dane osobowe 

 1.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym deski doprasowania.pl

 2.       Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy deskidoprasowania.pl

 3.       Administratorem danych osobowych Klienta jest Domo IT Kamilian Kamiński ul. Joachima Lelewela 23 05-480 Karczew

 4.       Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 5.       Klienci Sklepu Internetowego italianhome.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


Postanowienia końcowe 

 1.       Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego italianhome.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

 3.       Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4.       Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym deskidoprasownia.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

 5.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 6.       Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego italianhome.pl  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 7.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2012.

 8.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie italianhome.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016.